Privacyverklaring Online Fit Academy

Online Fit Academy acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website https://www.onlinefitacademy.nl en gerelateerde Diensten.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 2 september 2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruikt maakt van de website en diensten die Online Fit Academy aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die je direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Gegevens die wij verwerken

Wanneer je gebruik maakt van de website of onze Diensten, kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

Gronden voor verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te alle tijde kunt intrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

Beveiliging

Online Fit Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Online Fit Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Doorgifte van persoonsgegevens

Online Fit Academy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze website en Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Cookies

Online Fit Academy wil je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registreren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Disclaimer

De informatie op deze website is door Online Fit Academy met grote zorg samengesteld. Desondanks blijft het altijd mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd toch onvolledig en/of onjuist blijkt te zijn. Hetzelfde geldt voor informatie die door derden wordt aangeboden op deze website en/of de daarop vermelde links.

Gebruik maken van de informatie op deze website (en/of de daarop vermelde links), alles in de ruimste zin van het woord, geschiedt dan ook volledig voor eigen rekening en risico. Online Fit Academy is nimmer aansprakelijk voor (direct en/of indirecte) schade, hoe genaamd en in welke vorm dan ook, die uit het gebruik van deze website en/of de daarop vermelde links voortvloeit.

Niets uit deze website en/of de daarop vermelde links mag zonder voorafgaande toestemming van Online Fit Academy worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een (geautomatiseerde) gegevensdrager en/of openbaar gemaakt door onder meer druk, fotokopie, downloaden naar andere websites, databases of op enige andere wijze.

Online Fit Academy behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om eenzijdig onderwerpen van deze website en/of de daarop vermelde links te verwijderen of aan te passen.

Online Fit Academy

Torenstraat 2

5255 AH Herpt

 

Mark Andriessen is de Functionaris Gegevensbescherming van Online Fit Academy en is te bereiken via [email protected]