Algemene voorwaarden Online Fit Academy

Artikel 1 - Definities

1.1 Account: de persoonlijke digitale omgeving op de website waar de licentienemer toegang tot heeft.

1.2 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.3 Content: alle informatie dat door Online Fit Academy via de website aan de licentienemer ter beschikking wordt gesteld, waaronder maar niet beperkt tot video’s, teksten en afbeeldingen van de dienst.

1.4 Diensten: de door Online Fit Academy te verlenen diensten zoals beschreven op www.onlinefitacademy.nl, waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van (online) cursussen en het platform van Online Fit Academy.

1.5 Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en alsmede de via de website openbaar gemaakte content.

1.6 Online Fit Academy: in deze algemene voorwaarden wordt onder Online Fit Academy de ZZP’er Mark Andriessen verstaan.

1.7 Licentienemer: de (rechts)persoon met wie Online Fit Academy een overeenkomst heeft gesloten.

1.8 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Online Fit Academy en de Licentienemer op grond waarvan Online Fit Academy aan de Licentienemer diensten verleent.

1.9 Website: het platform van Online Fit Academy dat via de website www.onlinefitacademy.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Online Fit Academy en op alle met Online Fit Academy gesloten overeenkomsten.

2.2 Online Fit Academy is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden 14 dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.3 Indien de licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Online Fit Academy tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Online Fit Academy en Licentienemer komt tot stand door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier en wordt bevestigd door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van onlinefitacademy.nl. De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekking van betaalgegevens door de Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.2 Online Fit Academy heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

3.3 De Licentienemer verklaart tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Licentienemer die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt verklaart voorafgaand aan het registratieproces en het gebruik van de diensten toestemming te hebben van ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordigers van de Licentienemer.

Artikel 4 - Licentie

4.1 Online Fit Academy verleent de Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de cursussen en het online platform. Het gebruiksrecht gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen.

4.2 Het gebruiksrecht is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Het is de Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan derde.

Artikel 5 - Duur van de licentie

5.1 De overeenkomst komt -afhankelijk van het gekozen product- tot stand voor een periode van onbepaalde tijd, minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De Licentienemer heeft 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst het recht deze overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

5.3 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer. De opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.4 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.5 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten.

5.6 Online Fit Academy en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld; (d) Online Fit Academy haar activiteiten staakt of liquideert.

5.7 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 6 - Rechten en plichten Online Fit Academy

6.1 Online Fit Academy levert diensten op basis van een inspanningsverplichting. Online Fit Academy geeft geen garantie dat de website en de diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Online Fit Academy is tegenover de Licentienemer op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de diensten.

6.2 Online Fit Academy is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Licentienemer, de diensten, de website en/of de content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.

6.3 Online Fit Academy kan de diensten uitbreiden met modules die nieuwe content/functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien de Licentienemer gebruik wenst te maken van deze nieuwe modules dient hij nadere afspraken te maken met Online Fit Academy.

6.4 Online Fit Academy verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Online Fit Academy. Tenzij de Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 7 - Rechten en plichten Licentienemer

7.1 De Licentienemer verkrijgt bij aanschaf van een van de diensten die Online Fit Academy aanbiedt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht met betrekking tot de aangeschafte dienst.

7.2 De Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan Online Fit Academy.

7.3 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Online Fit Academy mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen op het platform die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) geen op het platform geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten; gebruiken, veranderen, wissen, onbruikbaar maken of gegevens zonder toestemming van de desbetreffende persoon doorsturen naar derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
(i) alle aanwijzingen van Online Fit Academy die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Online Fit Academy zich het recht voor haar verplichtingen jegens de Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.3, zonder dat Online Fit Academy tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 - Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Online Fit Academy opgegeven of met Online Fit Academy overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 Online Fit Academy is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan de Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig dagen.

8.3 Indien de Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Online Fit Academy kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is de Licentienemer gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Online Fit Academy genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 De Licentienemer kan met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep doen op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

Artikel 9 - Betaling

9.1 Voor het gebruik van de diensten kan de Licentienemer een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door Online Fit Academy vastgestelde tarieven en andere afspraken.

9.2 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.3 Online Fit Academy heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Online Fit Academy bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder de Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 Online Fit Academy heeft ten alle tijden het recht toegang tot de diensten te blokkeren als de betaling van de factuur na meer dan 30 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

9.8 De Licentienemer dient indien hij voornemens heeft de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Online Fit Academy.

Artikel 10 - Garantie en annulering

10.1 De diensten bevatten slechts de functionaliteiten, content en overige eigenschappen zoals de Licentienemer deze aantreft op het moment van gebruik. Online Fit Academy geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de content en de diensten, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Online Fit Academy is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

10.2 Indien de Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Online Fit Academy opnemen via [email protected] De Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Online Fit Academy. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.3 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na afloop van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, met het opzegtermijn van één maand, zonder kosten, stop te zetten.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

11.2 Het auteursrecht op door Online Fit Academy uitgegeven teksten, informatiegidsen, boeken, cursusmateriaal, video’s, designs, kennisprogramma’s, afbeeldingen en overige diensten die voortkomen uit haar werkzaamheden ligt bij Online Fit Academy, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen.

11.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Online Fit Academy mag de Licentienemer geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

11.4 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Online Fit Academy is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van de Licentienemer, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van Online Fit Academy tegenover de Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Licentienemer zal Online Fit Academy en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Online Fit Academy is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Online Fit Academy.

Artikel 13 - Privacy

Online Fit Academy respecteert de privacy van de Licentienemer. Online Fit Academy zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Online Fit Academy te vinden is. De Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

14.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

14.3 De Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Fit Academy aan een derde over te dragen. Online Fit Academy is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

14.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.